пʼятниця, 21 вересня 2018 р.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІЖШКІЛЬНЕ ПРЕДМЕТНЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПЕДАГОГІВ 
                                                         1.  Загальні положення

1.1. Міжшкільне методичне об'єднання вчителів-предметників, вихователів (ММО) входить до  структури відділу освіти виконавчого комітету Осипенківської сільської радиє однією з форм методичної роботи, яка сприяє підвищенню рівня фахової майстерності педагогів.

1.2. ММО створюється за наявності не менше трьох педагогів, які викладають один навчальний предмет. Можливе створення циклових предметних ММО гуманітарного, суспільно-гуманітарного, фізико-математичного, природничо-наукового, технологічного, художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого профілів.

1.3. Керівництво роботою ММО здійснює голова, який обирається членами ММО терміном на 1 рік.

1.4. Плани роботи ММО затверджуються начальником відділу освіти ВК ОСР.

1.5. ММО веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року матеріали роботи ММО узагальнюються у вигляді звітів.

1.6. Засідання ММО проводяться не менше 4 разів упродовж навчального року (орієнтовно один раз на квартал):
       організаційне засідання, вивчення нормативної бази;

      методична тема, вивчення методичних рекомендацій усіх рівнів;

      методична тема, аналіз участі в І і II етапах олімпіад, звіти про курсову перепідготовку за календарний рік;

      творчі звіти вчителів, які атестуються.
 1.7. Загальний контроль за роботою ММО здійснює спеціаліст відділу освіти, відповідальний за методичну роботу.

1.8. Уся діяльність ММО здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з програмою розвитку освіти Осипенківської сільської ради та цим Положенням і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації науково-методичної проблеми ВО ВК ОСР.

1.9. Зміст роботи ММО має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.

1.10. У своїй роботі ММО підзвітні спеціалісту відділу освіти, відповідальному за методичну роботу.
                                        2.  Діяльність міжшкільного методичного об'єднання спрямовується на виконання таких завдань:
 2.1.  удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загальнодидактичної, методичної і фахової підготовки членів ММО з метою надання якісної базової і повної освіти;

2.2  здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення вчителів;

2.3    вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

2.4 створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої, діяльності вчителів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів;

2.5 забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання та виховання школярів;

2.6   конкретне відображення загальнодидактичних, загальнопедагогічних, психологічних положень стосовно конкретного курсу, розділу, теми, уроку або виховного заходу.
                                              3.  Зміст та основні напрями діяльності ММО
3.2.    Подання пропозицій щодо зміни змісту та структури обов'язкових навчальних курсів, їхнього навчально-методичного забезпечення, коригування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів.

3.3.    Проведення первісної експертизи суттєвих змін, які вносять викладачі до навчальних програм і які забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

3.4.    Подання пропозицій щодо організації та змісту атестації педагогів.

3.5.    Подання пропозицій щодо організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів.

3.6.    Прийняття рішень про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організація їхньої розробки та засвоєння.

3.7.    Розробка методичних рекомендацій для учнів та їх батьків щодо найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці і відпочинку.

3.8.    Організація роботи диференційованих методичних семінарів для різних груп учителів.


4.        Діяльність міжшкільного методичного предметного об'єднання:

       розробка та експертиза концепції нових навчальних курсів (як обов'язкових, так і додаткових), відповідних навчальних програм, освітніх технологій і методик;

       інтеграція нових навчальних програм у цілісний навчальний план закладу освіти;

       обговорення, рецензування, опанування різних матеріалів, підготовлених на ММО;

       прогнозування необхідного науково-методичного забезпечення навчальної роботи за профілем;

       проведення проблемного аналізу результатів нововведень, які безпосередньо ініціює ММО;

       організація та корекція стратегічних документів школи в межах своєї компетенції;

       керівництво дослідницькою роботою учнів;

       подання пропозицій з поліпшення науково-методичної роботи в школі, діяльності науково-методичної ради;

       організація різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів;

       організація роботи зі створення та збагачення банків даних про перспективні нововведення та інноваційні ідеї в межах своєї компетенції та за своїм профілем;

       встановлення і розвиток творчих зв'язків і контактів з аналогічними підрозділами інших шкіл, ВНЗ і науково-дослідницьких інститутів, дослідниками в інтересах вдосконалення своєї роботи;

       розробка методичного інструментарію для встановлення ефективності нововведень, що проводяться, результатів досліджень.


5Міжшкільне методичне предметне об'єднання має право:


       подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу;

       звертатись за консультаціями з проблем навчання та навчальної діяльності учнів до відділу освіти ВК ОСР;

       ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності;

       готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів.

       ставити питання про публікацію матеріалів про кращий досвід, накопичений у рамках міжшкільного методичного об'єднання:

       рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами школи.